Training instructie plannen: wat is het nut ervan?

De training instructie plannen (TIP) die je op deze site vindt werden ontwikkeld voor opleiders die opleiding geven in traditionele maritieme vaardigheden. Juist, we richten ons wel degelijk tot de opleiders en niet de cursisten. Deze TIP’s zijn dus niet bedoeld als zelfinstructie module.

Elke opleider die deze TIP’s gebruikt wordt verondersteld de competenties die daarin uitgelegd en aangeleerd wordt al te beheersen. Klinkt dit vreemd? Als je bepaalde Treenailshandelingen al kunt uitvoeren, waarom heb je dan nog een dergelijk instructieplan nodig? Wel, iedereen die ooit iemand een technische vaardigheid aanleerde, zal het bevestigen: het is niet omdat je zelf iets goed kan, dat je dit ook feilloos aan een andere kan aanleren. Heb je ooit al eens iemand leren autorijden? Dan zal je dit wel herkennen.

Het lijkt er zelfs op dat het net andersom werkt: hoe beter je iets kent, hoe moeilijker om dit aan anderen te leren. Dit heeft alles te maken met de werking van automatismen. Die ontstaan wanneer je handelingen zo vaak uitvoert, dat het nadenken over die handeling verdwijnt. En laat dit nu net dat zijn wat een cursist van een opleider verwacht: aangeven wat te doen, tonen en uitleggen hoe het dient te gebeuren en verklaren waarom dit zo hoort te zijn. Daarom dient een opleider zich dus steeds degelijke voor te bereiden en er niet van uit gaan dat “het wel zal gaan” omdat hij zelf de techniek goed beheerst. Het is een traditionele valkuil voor elke onervaren opleider. Op basis van deze TIP’s kunnen opleiders hun opleidingen gestructureerder voorbereiden en uitvoeren. We rekenen natuurlijk ook op hun ervaring en vakmanschap om deze documenten te vertalen naar een krachtige leeromgeving.

Met deze TIP’s hebben we ook nog een boat building skillsbijkomende doelstelling: we willen op deze manier een gemeenschappelijk, gestandaardiseerd kader uitwerken. De reden waarom dit kader nu niet bestaat, is hangt samen met de manier waarop technische know how wordt doorgegeven. Technische competenties worden niet verworven door handleidingen te lezen. Om ze te beheersen moet je het echt doen, oefenen in praktijk en zelfs fouten maken en ze herstellen. In één woord: ervaren. Die ervaring is voor iedereen erg persoonlijk en ze wordt zelden vastgelegd of uitgeschreven. Dit geldt absoluut voor de traditionele vaardigheden waar we het in deze TIP’s over hebben. Deze werden in het verleden bijna uitsluitend mondeling doorgegeven en aangeleerd. Het gevolg is dat er voor elke techniek tal van alternatieve werkwijzen bestaan. Dat merk je dadelijk wanneer je een werkwijze bespreekt met technisch bekwame personen. Met de TIP’s willen we vooral de hoofdlijnen van een werkmethode vastleggen, de rode draad die door de meeste vaklui wordt gevolgd.

Samenvattend kan je stellen dat elke TIP die we hier ter beschikking stellen een soort scenario is dat alle elementen bevat om een opleidingsactiviteit te standaardiseren, de opleider te helpen bij de voorbereiding en zo het opleidingsproces efficiënter en effectiever te laten verlopen.

Welke vaardigheden komen in de Training instructie plannen aan bod?

Dit was voor ons uiteraard één van de fundamentele vragen. We hebben ons gebaseerd op de resultaten van het TMS-project (Traditional Maritime skills) (www.boat-building.org) dat zich richtte op het beschrijven en in beeld brengen van traditionele maritieme vaardigheden. Vervolgens werd een globale structuur uitgewerkt waarin de competenties als modules werden geordend. Je vindt het op deze site via deze link: (www.boat-building.org/learn-skills) Dit is natuurlijk slechts de huidige stand van zaken die in de toekomst nog kan aangevuld worden.

 

Hoe zijn de training instructie plannen opgebouwd?

Bij elke TIP wordt een stramien gebruikt waarin volgende elementen aan bod komen:

A. Titel van de module

B. Situering van de module in de globale structuur

C. Reeds verworven kennis en vaardigheden. Sommige technieken bouwen verder op een aantal onderliggende kennisinhouden en vaardigheden. Het is belangrijk om bij de cursist na te gaan of deze inderdaad aanwezig zijn.

D. De auteur

E. Datum van de laatste update

F. Oplijsting van het noodzakelijke materiaal, toestellen en machines (infrastructuur)

G. Lijst met doelstellingen (verwachte output):

  • Kennis: wat de cursist na de opleiding zal kennen
  • Vaardigheden: wat de cursist na de opleiding zal kunnen

H. Gebruikt bronmateriaal, bijkomende teksten, audio-visueel materiaal

I. Theoretische kennis die noodzakelijk is om de competentie te beheersen

J. Het instructie-onderdeel dat stap voor stap beschrijft hoe de opleiding zal verlopen. Naast de activiteiten is er ook een rubriek met sleutelpunten waar tips en aanwijzingen worden gegeven om tot een perfect resultaat te komen

K. Een rubriek voor de evaluatie. (Momenteel nog niet opgenomen in de TIP’s) Het beschrijft de kennis en vaardigheden die de cursist dient verworven te hebben en de manier om dit vast te stellen. Dit kan zowel tijdens de opleiding zelf gebeuren of via een eindtest, een assessment). Dit onderdeel kan bv. een set vragen bevatten, een beschrijving van een uit te voeren oefening, enz.

 

Training instructie plannen: hoe gaat het verhaal verder?

Het is wel duidelijk: het werk is pas begonnen. We hebben de afgelopen maanden vooral gefocust op de inhouden van het algemene opleidingsplan (de grote structuur) en de rubrieken van de TIP’s. Vervolgens hebben we een 10-tal TIP’s uitgewerkt, als eerste oefening. Het is uiteraard de bedoeling dat er TIP’s worden uitgewerkt voor alle onderwerpen die in het algemene opleidingsplan vermeld worden.

Na publicatie willen we de TIP’s als “open document” blijven aanbieden en elke bezoeker die een zinvolle bijdrage kan/wil leveren uitnodigen om aanvullingen te doen.

We zijn ervan overtuigd dat deze vorm van “co-creatie” een zinvolle bijdrage kan leveren aan vrijwaren van de traditionele maritieme vaardigheden.

 
Kies Taal...